Danh sách phòng

Tạo phòng mới

Mã phòng Mới Đỏ Đen Lần cuối chơi
1 0025e9d4d8fd071720ca1bcd58a4401f mới ĐỎ ĐEN 02/07/2020 | 4:17 pm
2 00591228981a6062fbf8304e29047edc mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 7:44 pm
3 00bb71d97799f0390b17a5880bd757f0 mới ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:26 pm
4 00d56defa1548c63abd11b1123fdba87 ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 7:08 pm
5 031606018b54ca105cc421904bee866e mới ĐỎ ĐEN 28/06/2020 | 3:16 pm
6 05b467e6af153210c7a32779773042bf mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 5:31 am
7 06c741e262186103a30c2c8d1b47037b ĐỎ ĐEN 03/07/2020 | 10:47 am
8 0b9e41a61a01ff883688c9fa0e2b45c6 mới ĐỎ ĐEN 02/07/2020 | 4:26 pm
9 0ce89cced44b91353635a1482bc0d8bf mới ĐỎ ĐEN 25/06/2020 | 2:15 pm
10 0fc56ff912048be6e1efc02d2cbd74fa mới ĐỎ ĐEN 29/06/2020 | 7:15 pm
11 11cf5ccf8efd6ede90652642cb375c82 ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:35 pm
12 1743af6db34156fb0b7aa0ffef40160d mới ĐỎ ĐEN 28/06/2020 | 3:17 pm
13 181f4611b45ba3ef49188e0c257da954 ĐỎ ĐEN 02/06/2020 | 4:48 am
14 185636010cefbd91dabb93aa67e9d304 ĐỎ ĐEN 29/06/2020 | 8:07 pm
15 18ac26365b3beee397c5d0545f30f4ff mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 3:31 pm
16 1d37fc5f2a5a94a77f8be89937db117b mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 10:18 pm
17 1d585f653a56201fa13689c4c0306aa3 mới ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 10:38 pm
18 1d7e650930e4725a15191756db6c0787 mới ĐỎ ĐEN 05/06/2020 | 10:08 am
19 1e1b0fed82442f754510a80a9648b0e7 mới ĐỎ ĐEN 09/06/2020 | 10:11 am
20 1fd8fe4abaa4407729676022badb7293 mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 7:21 pm
21 20f5e84b642fe28c797ebe24e0224b82 mới ĐỎ ĐEN 28/06/2020 | 3:15 pm
22 2128b08377a777ac62718437a89383ea ĐỎ ĐEN 06/06/2020 | 2:29 pm
23 216236a56136421b918eed028f75a66b ĐỎ ĐEN 06/06/2020 | 10:20 pm
24 21945daefde8dca609ceead70da81338 ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 11:23 am
25 268f0b3cd408c2e3af584f097b07d9da mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 11:19 am
26 272ebb2f6d7f5ba3bb73c0b50dd1a696 mới ĐỎ ĐEN 30/05/2020 | 10:10 pm
27 2993632eaabd58360d9679fb6854836b ĐỎ ĐEN 30/06/2020 | 5:15 pm
28 2b55e665d3dcd7ba23845a4a92382ae5 mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 5:32 am
29 2d78897211da88687c6cfe084d793d24 mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 7:53 am
30 2fbae64743076b16b8f765f586e02dfd mới ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:21 pm
31 2fedbd642aca0f5430605c905e9b0caa mới ĐỎ ĐEN 20/06/2020 | 3:37 pm
32 2ffc986a7c1eb03e9beb5a055d21d211 ĐỎ ĐEN 31/05/2020 | 2:38 am
33 315d5cb6dbbf45e0459719b84566b5e6 mới ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 3:42 pm
34 328dd4e5cd4ab719360e54c8fcafc8c8 mới ĐỎ ĐEN 17/06/2020 | 9:31 pm
35 334791516b8cc4e45a833d63806ea879 ĐỎ ĐEN 26/06/2020 | 11:46 am
36 344f8b3cdb09f4e5b82718b98c8a1d8b ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 2:07 pm
37 34bb82111ddb2fca26fd7144efcb7676 ĐỎ ĐEN 21/06/2020 | 1:49 am
38 35515c8e7ec66fdc7cf6a304879c51d0 mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 7:51 pm
39 3a154700143736579f9220174280025b mới ĐỎ ĐEN 23/06/2020 | 12:53 am
40 3a85162c8ee81c8e098330415790a59b mới ĐỎ ĐEN 28/06/2020 | 2:15 pm
41 3bba683b3a6ff2195f26b9151ae50efc mới ĐỎ ĐEN 03/06/2020 | 12:55 pm
42 413af4346b1ffba40e214cb1a8c3c460 ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:32 pm
43 421d76a1f05f24e5360e437e0777d188 mới ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 1:53 pm
44 42555ddda76d8ce245acb8b91a1cd942 mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 11:58 am
45 434292575cf770e1862aaeb5cb24fc35 ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 3:03 pm
46 457e648d78e00394a1ff8e61e1a1de16 mới ĐỎ ĐEN 14/06/2020 | 9:21 pm
47 4587013d0e6fdf3b0ff808273f780657 mới ĐỎ ĐEN 12/06/2020 | 11:03 am
48 45a1cd6d180141559186e01ff83250b3 ĐỎ ĐEN 03/07/2020 | 3:54 pm
49 46518b609a39111d9cd21dd0c6c595f1 ĐỎ ĐEN 15/06/2020 | 1:49 pm
50 46b2a7f680e726598f92894135aefeca mới ĐỎ ĐEN 03/06/2020 | 12:56 pm
51 47627869875e711d75b39dea23def734 ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:39 pm
52 492361f025122e9b834175371dd1e601 mới ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 5:25 pm
53 49ffa642926b6fa92ce4fda8ee0578e6 mới ĐỎ ĐEN 23/06/2020 | 12:25 pm
54 4a3964df55be98d2905fc2622012f156 mới ĐỎ ĐEN 02/07/2020 | 5:05 pm
55 4a831d6f9d84acb04aca284f9b56de81 mới ĐỎ ĐEN 29/05/2020 | 10:10 am
56 4cdb38ad91bcaf0c0bf2940dc4c6d0c8 ĐỎ ĐEN 09/06/2020 | 10:15 am
57 4fd0bdf5fcb51c89c5bd9d623f214e8e mới ĐỎ ĐEN 07/06/2020 | 5:42 am
58 515c4f0456f5b882ed9aca9a9bb59aec mới ĐỎ ĐEN 26/06/2020 | 1:32 pm
59 527c6dab2c7d059c64a1821a9d7eeae3 mới ĐỎ ĐEN 19/06/2020 | 12:33 pm
60 52b752c5e25f5c96c65b07f61c2aade0 mới ĐỎ ĐEN 23/06/2020 | 12:26 pm
61 54ef29c501d9a4fa1930968279dab37c mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 6:14 pm
62 557c2b55e7503b9445101fa7946fb58b ĐỎ ĐEN 12/06/2020 | 2:15 pm
63 56f4b34105a6c5c83b6465ad753b4ca8 mới ĐỎ ĐEN 30/05/2020 | 9:22 pm
64 5ccd4058c6dee5667e368ab62811eef8 ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 9:30 pm
65 5cd4ef2a2b5b03b0256d55b65617113e mới ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 6:01 am
66 5e0d90bf2ad9e0ae0f2f136675a5c8aa ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 9:45 am
67 5e1e47fbb69555f5e5a964c24ea6ddf9 ĐỎ ĐEN 30/05/2020 | 3:42 pm
68 5ec11006332450cc54950ea7872a1316 mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 8:40 am
69 5f69ba95ea318cb664d5509a1cee3d5f mới ĐỎ ĐEN 03/06/2020 | 10:59 am
70 627fdb30af5a425f4a402bf00fdbc2ee mới ĐỎ ĐEN 12/06/2020 | 9:46 pm
71 6533c8a948492bb5133e8f42a2aa50da mới ĐỎ ĐEN 14/06/2020 | 12:10 am
72 65a524405f717fbb06f994925a5fa609 ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 12:48 pm
73 6b777e6df713612642a0f5ec8f9bed97 mới ĐỎ ĐEN 09/06/2020 | 10:12 am
74 703ab203601bcf8d517c55d20dc0db7d mới ĐỎ ĐEN 02/07/2020 | 9:06 am
75 7044218db968bb81067592fff3fc3bb2 ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 4:03 pm
76 73802c9577eafd4b5549bd8fd79b575d mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 7:41 pm
77 73f3de3ee7f592c8798d731a796036ae mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 11:58 am
78 76834bf5d6cae223f82cc29717ac0c6d mới ĐỎ ĐEN 10/06/2020 | 11:38 am
79 7d6bdb8e3a392631d37f737eae6713f3 mới ĐỎ ĐEN 05/06/2020 | 6:47 pm
80 7ea2978da29650a4d67d0fee5723edf4 mới ĐỎ ĐEN 17/06/2020 | 9:30 pm
81 7fb0cbf63c1793787ff8301838643434 mới ĐỎ ĐEN 03/07/2020 | 4:47 pm
82 83f387ea297403c40de3279297291f71 mới ĐỎ ĐEN 07/06/2020 | 5:42 am
83 87ab1fed01bb4c81627fc31455d7c9de ĐỎ ĐEN 19/06/2020 | 11:20 pm
84 8bf0547d0a8bba03308d22c6eddc5b1e mới ĐỎ ĐEN 19/06/2020 | 8:54 pm
85 8d80679a1493272cf2342039b69ee2f2 mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 4:11 am
86 9061ddde07d4ac4ade9b0451b4883225 mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 8:51 pm
87 91768fb66b6bac6747502bf648d52977 mới ĐỎ ĐEN 30/05/2020 | 9:55 pm
88 936b1043e0e4fdc295a377e5c3d2aa21 mới ĐỎ ĐEN 29/05/2020 | 8:41 pm
89 948fabda61e8c723da596182db00a6d5 mới ĐỎ ĐEN 19/06/2020 | 11:19 pm
90 96251573b9827927ce84ee1a957c2f54 mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 4:18 am
91 98153042cdcab810365bca0e41075327 ĐỎ ĐEN 19/06/2020 | 11:22 pm
92 98660ebb8f6b168989fffb2472780d36 ĐỎ ĐEN 03/07/2020 | 8:13 pm
93 990c1633a5d8010715b8c66a1fdc08a7 mới ĐỎ ĐEN 15/06/2020 | 3:05 pm
94 9a6f9e973a008cebd1069f9544006f8c mới ĐỎ ĐEN 11/06/2020 | 12:28 pm
95 9fbc784e79b34b8adc87a5d83bd3f807 ĐỎ ĐEN 26/06/2020 | 11:18 pm
96 a411db86f7b078c11447cf22c3911a0e mới ĐỎ ĐEN 10/06/2020 | 9:45 pm
97 a47f8587dfeb2358ca280e806983abc7 mới ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:12 pm
98 a576ba3e12e61b2dc9a3153fdc2342a0 ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:33 pm
99 a9a3a19d221b6cc7740a6fb6cdb48f38 mới ĐỎ ĐEN 03/06/2020 | 10:09 pm
100 aa577be0748be36687895198e63e4aed mới ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 12:36 pm
101 aba46763c066fb27c7463d2498c7f023 mới ĐỎ ĐEN 15/06/2020 | 4:11 am
102 acd78d22b99fb12b544892b4912efa1c ĐỎ ĐEN 30/06/2020 | 10:12 am
103 ad7757476956ebc9b86d5d5b95a32b57 mới ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 8:19 pm
104 ad8daf2db6d702326f18b8d78442e887 ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 7:26 pm
105 adbc8c98363fb123f3f62bcb22505cca mới ĐỎ ĐEN 02/07/2020 | 4:31 pm
106 ae1aaf597b7aaad7392041d5dd16caeb mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 4:13 am
107 aee4d1ac405a23bd150a1e99cc80ca60 mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 4:37 pm
108 b12b4e22db5b100c022b77b7d06359d5 mới ĐỎ ĐEN 03/06/2020 | 10:11 pm
109 b13d1e19b47a9a2a7e77ecbf1490f533 mới ĐỎ ĐEN 28/06/2020 | 7:49 pm
110 b4ab7c93abeec02e2059a4c44cc13be3 mới ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:42 pm
111 b613cc588f6cfca3f140005207ea6400 mới ĐỎ ĐEN 16/06/2020 | 7:27 pm
112 b78d91f41be27777b764ffe54b195ce0 mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 10:59 pm
113 b9be119c0011ba7d51cbbe8dcb94d38c ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 1:21 pm
114 ba07da2bef50f0c3fba4dba8d4eee179 mới ĐỎ ĐEN 20/06/2020 | 2:41 pm
115 bc415b4239977509f9c35a2b8c8c28ad ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 12:08 am
116 bef25f75b503a9a9d40f8a911a211e4f mới ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 1:22 pm
117 bff43263c19439d4ccd83fc1a5cde2da mới ĐỎ ĐEN 02/07/2020 | 10:43 pm
118 c180cdf5de554751e50734a781de0cdd mới ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 1:26 am
119 c58901a7e0ec230063afb0e30c6d64ad mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 5:32 am
120 c676f4d28863720d0a2ce5b84e4703ce mới ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:28 pm
121 c6a490e9a11d8a269dc403b9c167629e mới ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 10:39 pm
122 c714ee39ef2c173ebf5dcfaf94086574 mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 12:12 am
123 c72ade298104148818fab5d9024422ba ĐỎ ĐEN 03/07/2020 | 4:53 pm
124 c986b270eb0b4adedf9fd4553a6dc2da ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 7:55 am
125 cc28f81c5337d34af46578bdcc4be7b1 mới ĐỎ ĐEN 28/06/2020 | 7:49 pm
126 cc5cf3d8335fdc6b0c055a1aa7b44a6a ĐỎ ĐEN 20/06/2020 | 3:40 pm
127 cdff83d19a37915a96907f88dac3b484 ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:41 pm
128 d8995683c2017d37bff9543a007eb81e mới ĐỎ ĐEN 21/06/2020 | 5:16 pm
129 d99e37d5337259427fc27347b6a8d55f ĐỎ ĐEN 29/06/2020 | 6:44 pm
130 db71e549db23a625b0fe6771ec1a2930 mới ĐỎ ĐEN 30/05/2020 | 10:08 pm
131 de7b05732b92db3bfd4e964900974d85 mới ĐỎ ĐEN 17/06/2020 | 9:31 pm
132 e02c5c97e581019c0ae95640fede35fc mới ĐỎ ĐEN 08/06/2020 | 2:11 pm
133 e30844d51347dd2e03229b000e9c994e mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 12:15 am
134 e64311f3e5e94fd6fe0034b8012f547e mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 4:38 pm
135 e694f98d45576de39b0b914faf5a9580 mới ĐỎ ĐEN 02/07/2020 | 5:03 pm
136 e6b88461db2f71b99a89181170e50c98 mới ĐỎ ĐEN 30/05/2020 | 9:58 pm
137 e88bccb35f5df34f7b7e9f8ec91cd2c1 ĐỎ ĐEN 07/06/2020 | 7:32 pm
138 e9ea9dd70225259ca90c09d3e6e65091 mới ĐỎ ĐEN 26/06/2020 | 11:13 am
139 ec04f1ebbc74993ef3eda47969b0089f mới ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 1:26 pm
140 ed490f38f6dc1ed536c161dde4549a59 mới ĐỎ ĐEN 08/06/2020 | 10:47 pm
141 ee9e735ceedba4d45cedd2855a824ea5 mới ĐỎ ĐEN 30/05/2020 | 9:52 pm
142 ef6f53d64673129465bc35c41b73263c mới ĐỎ ĐEN 01/07/2020 | 12:23 pm
143 efbee90dba0cabcca6301f827f239cee mới ĐỎ ĐEN 10/06/2020 | 9:46 pm
144 efc51ef4516aa52729130124c0ff6137 ĐỎ ĐEN 04/06/2020 | 10:57 pm
145 f10cf1f4f8124a6bc79ca2d0861fd944 mới ĐỎ ĐEN 08/06/2020 | 7:13 pm
146 f244c641386ed1a41b9f857a460e9d00 mới ĐỎ ĐEN 27/06/2020 | 7:52 am
147 f5ded898dcd8343187647557ea86dd6d mới ĐỎ ĐEN 18/06/2020 | 4:11 pm
148 f646e9bc9674155e5f5a9b9cbe8cbc0c mới ĐỎ ĐEN 01/06/2020 | 8:02 am
149 f65f86c9d3e728fc61c06b8fd345dc5d ĐỎ ĐEN 19/06/2020 | 11:26 pm
150 f7858d598198868d23a450c974428a11 mới ĐỎ ĐEN 05/06/2020 | 12:45 pm
151 ffdc78be7c97f2766eb907263c028ac7 mới ĐỎ ĐEN 22/06/2020 | 11:36 am
152 ffe60ee29ffcc0490cd61d61274c61ac ĐỎ ĐEN 03/07/2020 | 3:59 pm

Hướng dẫn

Có 3 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy và Chơi trong phòng

  1. Chơi với nhau: Người dùng ấn vào nút "CHƠI VỚI NHAU" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau.
  2. Chơi với máy: Người dùng chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thường, Khó.
  3. Chơi trong phòng: Người dùng ấn vào nút "TẠO PHÒNG MỚI", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Người dùng cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này người dùng có thể lựa chọn Quân Đỏ hoặc Quân Đen. Quân Đỏ đi trước.

Bình luận

Top