Bạn đang chơi một mình

HẾT TRẬN

Bỏ cuộc

Luyện với máy Chơi lại

Những thế cờ đặc sắc

Mộ điểu đầu lâm
Mộ điểu đầu lâm
Quay lại thế cờ Lời giải
Đầu nhục nhĩ hổ
Đầu nhục nhĩ hổ
Quay lại thế cờ Lời giải
Túc điểu kinh đạn
Túc điểu kinh đạn
Quay lại thế cờ Lời giải
Cuống sở cứu vương
Cuống sở cứu vương
Quay lại thế cờ Lời giải
Truy trọng tắc đồ
Truy trọng tắc đồ
Quay lại thế cờ Lời giải
Du ngư thôn nhĩ
Du ngư thôn nhĩ
Quay lại thế cờ Lời giải
Tam hiến nguyệt túc
Tam hiến nguyệt túc
Quay lại thế cờ Lời giải
Tham tham kiến Phật
Tham tham kiến Phật
Quay lại thế cờ Lời giải
Bách kế vô do
Bách kế vô do
Quay lại thế cờ Lời giải
Bác vọng thiêu đồn
Bác vọng thiêu đồn
Quay lại thế cờ Lời giải
Diên phi lệ thiên
Diên phi lệ thiên
Quay lại thế cờ Lời giải
Hỏa diệm côn cương
Hỏa diệm côn cương
Quay lại thế cờ Lời giải
Trực đảo hoàng long
Trực đảo hoàng long
Quay lại thế cờ Lời giải
Vọng trần già đạo
Vọng trần già đạo
Quay lại thế cờ Lời giải
Hồ kỵ áp trận
Hồ kỵ áp trận
Quay lại thế cờ Lời giải
Tuần tự tiệm tấn
Tuần tự tiệm tấn
Quay lại thế cờ Lời giải
Ký bất xưng lựu
Ký bất xưng lựu
Quay lại thế cờ Lời giải
Vận trù quyết sách
Vận trù quyết sách
Quay lại thế cờ Lời giải
Phùng sơn khai lộ
Phùng sơn khai lộ
Quay lại thế cờ Lời giải
Vương kiệm trụy xa
Vương kiệm trụy xa
Quay lại thế cờ Lời giải
Đơn kỵ khốn địch
Đơn kỵ khốn địch
Quay lại thế cờ Lời giải
Ngọa tâm thường đảm
Ngọa tâm thường đảm
Quay lại thế cờ Lời giải
Khí đoản thủ trường
Khí đoản thủ trường
Quay lại thế cờ Lời giải
Điểu tàng thâm lâm
Điểu tàng thâm lâm
Quay lại thế cờ Lời giải

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top