Xiangqi Shop
Bạn đang chơi với máy

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Giải bàn cờ

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

Thủ nghĩa thành nhân
Thoái tư bổ quá
Nhập mạc chi tân
11
Thế số 1
tung

hai trăm sáu mươi bảy ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

Nguyen Linh # 2065 Nguyen Linh  2023-12-04 20:47:34 Tới lượt Đỏ đi
Giang Nguyễn # 2060 Giang Nguyễn  2023-12-01 22:49:40 Tới lượt Đen đi
bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  Nguyễn Nhật Đăng # 2058 Nguyễn Nhật Đăng  2023-12-01 21:59:08 Tới lượt Đỏ đi
mr.HamHocHoi # 1996 mr.HamHocHoi  bsndgnmaeg # 2052 bsndgnmaeg  2023-11-26 13:52:05 Tới lượt Đỏ đi
Mai Trâm # 2016 Mai Trâm  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:36:26 Tới lượt Đỏ đi
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:31:08 Tới lượt Đen đi

hai trăm sáu mươi tám ván cờ đã đấu xong

thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:25:52 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:10:19 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 11:57:58 Tới lượt Đen đi Hòa
thai hoa # 1943 thai hoa  trinh # 1942 trinh  2023-09-18 14:20:42 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
nguyenhieu # 1937 nguyenhieu  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:42:13 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
123
quin # 1936 quin  nammmmmm # 1925 nammmmmm  2023-09-15 16:09:36 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top