Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng của 2312 kỳ thủ (không có ai đang trực tuyến)

Hạng Tên Điểm Ngày giờ gia nhập Lần trực tuyến gần nhất
183  # 507 Đức Bình Trần  0 2023-04-15 00:56:41 2023-04-15 01:17:52
183  # 763 tanhqt  0 2023-05-01 15:26:18 2023-05-01 15:29:00
183  # 1019 tuan ngo  0 2023-05-19 19:50:08 2023-05-19 19:54:05
183  # 1275 Dung Tran  0 2023-06-05 19:04:27
183  # 1531 Minh Nhật  0 2023-07-04 15:14:19
183  # 1787 ha kien  0 2023-08-03 17:41:22
183  # 2299 thang thang  0 2024-04-16 14:20:38
183  # 252 Phan Hoàng Phúc  0 2023-04-01 21:06:59 2023-05-06 17:08:38
183  # 508 Lâm Nguyễn An Khang  0 2023-04-15 00:58:21 2023-04-15 01:17:50
183  # 764 Anh Tuấn Nguyễn  0 2023-05-01 16:44:08

Bình luận

Top