Tinh trung báo quốc

Thế cờ đặc sắc
tinh trung báo quốc

Tinh trung báo quốc

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/C4kbN1/R2Pa4/4ca3/4rNR2/6b2/6c2/9/4C4/4p3r/5K3

Tiên thắng

  1. xe 3 tấn 3 – pháo 7 thối 5
  2. chốt 6 tấn 1 – tướng 6 tấn 1
  3. mã 4 tấn 2 – pháo 5 bình 8
  4. xe 9 bình 5 – xe 5 thối 2
  5. pháo 5 bình 4
105

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Hoài xuân dục dinh

Hoài xuân dục dinh

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1k1b2/3Ra4/2r2a2r/6R2/4P4/6CC1/9/9/4p4/5K3 Tiên thắng pháo 2 tấn 5 - tượng 7 tấn 5 xe 3 tấn 3 - sĩ 5 thối 6 xe 6 bình 5 - tướng 5 tấn 1 xe 3 thối 1

Nhục đản phụ kinh

Nhục đản phụ kinh

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4ka3/R3a4/b2rb4/4P2N1/9/9/9/3AB4/4pp3/1R1K1A3 Tiên thắng xe 9 bình 6 - xe 4 thối 1 mã 2 tấn 3 - tướng 5 bình 4 xe 8 tấn 9 - tượng 1 thối 3 xe 8 bình 7

Nhất kỵ khốn ngụy

Nhất kỵ khốn ngụy

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/r4kb2/4a1P2/1n3a3/4N4/9/9/9/4C4/4p4/2BK5 Tiên thắng chốt 3 bình 4 - tướng 6 bình 5 chốt 4 tấn 1 - tướng 5 bình 6 mã 5 tấn 3 - tướng 6 tấn 1 pháo 5 bình 4

Họa bất đơn hành

Họa bất đơn hành

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4k4/4a4/2P5n/5N3/9/5R3/9/9/2p2p2r/C3K4 Tiên thắng mã 4 tấn 6 - tướng 5 bình 4 pháo 9 bình 6 - chốt 3 bình 4 xe 4 tấn 5 - sĩ 5 thối 6 mã 6 tấn 4

Đầu mệnh thù môn

Đầu mệnh thù môn

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bk4C/9/3a5/5cN2/9/9/8P/6n1B/2r2p3/1R2KA2r Tiên thắng mã 3 tấn 4 - sĩ 4 thối 5 xe 8 bình 6 - tướng 4 bình 5 mã 4 tấn 2 - pháo 6 thối 3 mã 2 thối 4

Lộ cách tinh hà

Lộ cách tinh hà

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/r2aka3/3P5/8R/4r3C/6C2/6R2/9/3p5/4p4/3K1p3 Tiên thắng pháo 3 bình 5 - xe 5 tấn 1 xe 1 bình 5 - xe 5 thối 2 pháo 1 tấn 3 - sĩ 6 tấn 5 xe 3 tấn 5 - sĩ 5 thối 6 chốt 6 bình 5 - xe 5 thối 1 xe 5 thối...