Lộ cách tinh hà

Thế cờ đặc sắc
lộ cách tinh hà

Lộ cách tinh hà

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/r2aka3/3P5/8R/4r3C/6C2/6R2/9/3p5/4p4/3K1p3

Tiên thắng

  1. pháo 3 bình 5 – xe 5 tấn 1
  2. xe 1 bình 5 – xe 5 thối 2
  3. pháo 1 tấn 3 – sĩ 6 tấn 5
  4. xe 3 tấn 5 – sĩ 5 thối 6
  5. chốt 6 bình 5 – xe 5 thối 1
  6. xe 5 thối 1
123

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Hoài xuân dục dinh

Hoài xuân dục dinh

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1k1b2/3Ra4/2r2a2r/6R2/4P4/6CC1/9/9/4p4/5K3 Tiên thắng pháo 2 tấn 5 - tượng 7 tấn 5 xe 3 tấn 3 - sĩ 5 thối 6 xe 6 bình 5 - tướng 5 tấn 1 xe 3 thối 1

Nhục đản phụ kinh

Nhục đản phụ kinh

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4ka3/R3a4/b2rb4/4P2N1/9/9/9/3AB4/4pp3/1R1K1A3 Tiên thắng xe 9 bình 6 - xe 4 thối 1 mã 2 tấn 3 - tướng 5 bình 4 xe 8 tấn 9 - tượng 1 thối 3 xe 8 bình 7

Nhất kỵ khốn ngụy

Nhất kỵ khốn ngụy

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/r4kb2/4a1P2/1n3a3/4N4/9/9/9/4C4/4p4/2BK5 Tiên thắng chốt 3 bình 4 - tướng 6 bình 5 chốt 4 tấn 1 - tướng 5 bình 6 mã 5 tấn 3 - tướng 6 tấn 1 pháo 5 bình 4

Họa bất đơn hành

Họa bất đơn hành

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4k4/4a4/2P5n/5N3/9/5R3/9/9/2p2p2r/C3K4 Tiên thắng mã 4 tấn 6 - tướng 5 bình 4 pháo 9 bình 6 - chốt 3 bình 4 xe 4 tấn 5 - sĩ 5 thối 6 mã 6 tấn 4

Đầu mệnh thù môn

Đầu mệnh thù môn

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bk4C/9/3a5/5cN2/9/9/8P/6n1B/2r2p3/1R2KA2r Tiên thắng mã 3 tấn 4 - sĩ 4 thối 5 xe 8 bình 6 - tướng 4 bình 5 mã 4 tấn 2 - pháo 6 thối 3 mã 2 thối 4

Ngẫu đoạn tơ liên

Ngẫu đoạn tơ liên

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/r1bP1k2r/1nn1P4/3cbc3/9/6P1p/7RC/9/4p4/3p1R3/2pCK4 Tiên thắng xe 2 tấn 5 - xe 9 bình 8 chốt 6 bình 5 - mã 3 thối 5 pháo 1 bình 4 - pháo 6 bình 7 pháo 4 bình 6 - pháo 7 bình 6 xe 4 tấn 6 - pháo 4 bình 6 tiền pháo tấn 5 - mã 2 thối 4...