Thế cờ đặc sắc

Ngẫu đoạn tơ liên

Ngẫu đoạn tơ liên

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/r1bP1k2r/1nn1P4/3cbc3/9/6P1p/7RC/9/4p4/3p1R3/2pCK4 Tiên thắng xe 2 tấn 5 - xe 9 bình 8 chốt 6 bình 5 - mã 3 thối 5 pháo 1 bình 4 - pháo 6 bình 7 pháo 4 bình 6 - pháo 7 bình 6 xe 4 tấn 6 - pháo 4 bình 6 tiền pháo tấn 5 - mã 2 thối 4...

Viễn liệp sơn lâm

Viễn liệp sơn lâm

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a5/1n1ka4/9/5N3/2P6/R8/C8/B2ABA1r1/3pNp3/rc2K4 Tiên thắng xe 9 bình 6 - mã 2 tấn 4 xe 6 tấn 3 - sĩ 5 tấn 4 pháo 9 bình 6 - sĩ 4 thối 5 chốt 7 bình 6 - sĩ 5 tấn 4 chốt 6 bình 5 - sĩ 4 thối 5 mã 4 tấn 6 - tướng 4 tấn 1 pháo 6 thối 2 -...

Khai môn diên địch

Khai môn diên địch

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/CnC1k4/9/7P1/4p4/6p2/p5B1r/1R4Pr1/4BAN2/6p2/5K3 Tiên thắng pháo 7 thối 5 - tướng 5 tấn 1 pháo 7 bình 5 - tướng 5 bình 6 xe 8 bình 4

Minh hoàng du nguyệt

Minh hoàng du nguyệt

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1ka3/4a4/b6c1/7N1/2P1p4/1CR1C4/2P6/2n1p1nr1/8R/1rB1K4 Tiên thắng mã 2 tấn 4 - tướng 5 bình 4 xe 1 bình 6 - sĩ 5 tấn 4 pháo 5 bình 6 - sĩ 4 thối 5 chốt 7 bình 6 - sĩ 5 tấn 4 chốt 6 bình 5 - sĩ 4 thối 5 pháo 6 bình 3 - sĩ 5 tấn 4...

Minh tu sạn đạo

Minh tu sạn đạo

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3r1k3/C5P2/5a3/CR2R4/9/9/9/2n6/5pr2/4K4 Tiên thắng chốt 3 bình 4 - tướng 6 tấn 1 xe 8 tấn 2 - tướng 6 thối 1 xe 8 bình 4 - tướng 6 tấn 1 xe 5 tấn 2 - tướng 6 thối 1 xe 5 bình 4 - tướng 6 tấn 1 pháo 9 bình...

Mẫn ngọc hủy độc

Mẫn ngọc hủy độc

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/R2rk4/4nP3/2n1b4/6N2/9/1r2C4/4c4/4B4/3pN4/4KC3 Tiên thắng chốt 4 tấn 1 - tướng 5 bình 6 xe 9 bình 6 - mã 3 thối 4 mã 3 tấn 2 - tướng 6 tấn 1 pháo 5 bình 4 - pháo 5 bình 6 pháo 4 bình 6 - pháo 6 bình 5 pháo 6 tấn...

Tái trầm tái phù

Tái trầm tái phù

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bak3C/3ra4/4c3b/7R1/9/9/9/3A5/r3p4/3K2R2 Tiên thắng xe 2 tấn 3 - sĩ 5 thối 6 xe 2 thối 1 - sĩ 6 tấn 5 xe 3 tấn 9 - sĩ 5 thối 6 xe 3 thối 1 - sĩ 6 tấn 5 xe 2 tấn 1 - sĩ 5 thối 6 xe 3 bình 5 - tướng 5 tấn 1 xe 2 thối...

Cận duyệt viễn lai

Cận duyệt viễn lai

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4ka3/3P1R3/5P2b/6P1N/1R4b1c/2n6/8C/5A3/4AK3/1r4r2 Tiên thắng xe 4 tấn 1 - tướng 5 bình 6 chốt 4 tấn 1 - tướng 6 tấn 1 xe 8 bình 4 - pháo 9 bình 6 pháo 1 bình 4 - pháo 6 bình 5 chốt 3 bình 4 - pháo 5 bình 6 chốt 4 tấn 1 - tướng 6 thối...

Tinh trung báo quốc

Tinh trung báo quốc

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/C4kbN1/R2Pa4/4ca3/4rNR2/6b2/6c2/9/4C4/4p3r/5K3 Tiên thắng xe 3 tấn 3 - pháo 7 thối 5 chốt 6 tấn 1 - tướng 6 tấn 1 mã 4 tấn 2 - pháo 5 bình 8 xe 9 bình 5 - xe 5 thối 2 pháo 5 bình 4

Khúc đột tẩy tân

Khúc đột tẩy tân

Khúc đột tẩy tân Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a1k3/4a1R2/5rNr1/9/6R2/9/9/9/3p1p3/3AK4 Tiên thắng tiền xe tấn 1 - tướng 6 tấn 1tiền xe bình 4 - sĩ 5 thối 6mã 3 tấn 2 - xe 8 thối 2xe 3 tấn 3