You are solving puzzle with computer

GAME OVER

Resign Undo

Setup puzzle Restart

Inviting friend to play by sending the link below.

117 amazing puzzles

Tiền mao hậu kình
Phong điên đắc lộ
Dược lý thôn nhĩ
Uyên ương hí thủy
Kiển tơ tự phược
Hào soái tâm phục
Phi hoàng kết lộ
Dương hương khóa hổ
Quần hổ tranh xan
Phóng di lục hiệp
Đam tuyết điền tĩnh
Cảnh cung bái tĩnh

Solve board

Advertisement

Shopee

Comments

Top