You are solving puzzle with computer

GAME OVER

Game

Resign Undo

Setup puzzle Restart

Inviting friend to play by sending the link below.

one hundred forty-two amazing puzzles

Chu vân chiết hạm
Thủ biên cáo qui
Khai song yêu nguyệt
Ngũ bá tranh hùng
Thanh đình điểm thủy
Trầm ngư lạc nhạn
Hồng môn toái đẩu
Phan viên ngọa triệt
Long châu cạnh độ
Đan sơn khởi phụng
Binh mã xuất tái
Kim môn đãi lậu

Solve board

Advertisement

Shopee

Comments

Top