HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 01fa3b91067ca8507d6cc213c7424f87

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top