You are training with computer

GAME OVER

Level: Normal

Resign Undo

Play alone Restart

131 amazing puzzles

Quân trung liệt sĩ
Tạc bích thâu quang
Lực khuynh địch quốc
Trường kinh thụ thủ
Xích tâm báo quốc
Nhập huyệt thủ hổ
Thố đảm khuynh tâm
Binh nguyên tẩu mã
Long xà hỗn hải
Nhị long nhiễu thất
Mẫn miễn đồng tâm

Solve board

Advertisement

Shopee

Comments

Top