Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

HẾT TRẬN

Game

Giải cờ thế

Lưu bàn cờ Xếp lại

Thách đấu

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

chín mươi hai ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

new room CEO MH Việt Nam# 1245 CEO MH Việt Nam Tới lượt Đen đi
1 Lê Đại# 1240 Lê Đại cong thanh# 1242 cong thanh Tới lượt Đỏ đi

chín mươi tám ván cờ đã đấu xong

một trăm bốn mươi hai thế cờ đặc sắc

Chu vân chiết hạm
Chu vân chiết hạm
Thủ biên cáo qui
Thủ biên cáo qui
Khai song yêu nguyệt
Khai song yêu nguyệt
Ngũ bá tranh hùng
Ngũ bá tranh hùng
Thanh đình điểm thủy
Thanh đình điểm thủy
Trầm ngư lạc nhạn
Trầm ngư lạc nhạn
Hồng môn toái đẩu
Hồng môn toái đẩu
Phan viên ngọa triệt
Phan viên ngọa triệt
Long châu cạnh độ
Long châu cạnh độ
Đan sơn khởi phụng
Đan sơn khởi phụng
Binh mã xuất tái
Binh mã xuất tái
Kim môn đãi lậu
Kim môn đãi lậu

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top