Bạn đang chơi với máy

HẾT TRẬN

Cấp độ: Bình thường

Bỏ cuộc Đi lại

Một mình Chơi lại

117 thế cờ đặc sắc

Doanh súc vô thường
Doanh súc vô thường
Động anh la võng
Động anh la võng
Âm lăng thất đạo
Âm lăng thất đạo
Diện phược tự thủ
Diện phược tự thủ
Hải để châu long
Hải để châu long
Mộ điểu đầu lâm
Mộ điểu đầu lâm
Đầu nhục nhĩ hổ
Đầu nhục nhĩ hổ
Túc điểu kinh đạn
Túc điểu kinh đạn
Cuống sở cứu vương
Cuống sở cứu vương
Truy trọng tắc đồ
Truy trọng tắc đồ
Du ngư thôn nhĩ
Du ngư thôn nhĩ
Tam hiến nguyệt túc
Tam hiến nguyệt túc

Giải bàn cờ

Quảng cáo

Shopee

Bình luận

Top